O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรไชยา

ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ของสถานีตำรวจภูธรไชยา

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT