O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

ผลการดำเนินงาน กต.ตร.สภ.ไชยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567