O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

การจัดเก็บทรัพย์สินทางราชการและของบริจาค

การจัดการทรัพย์สินของราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลางและ แนวทางการนําไปปฏิบัติปีงบประมาณ 2567

การวางระบบการดูแลการจัดการทรัพย์สินทางราชการ

รายงานผลการการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลางของสถานีตำรวจภูธรไชยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง