O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

-ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนแยกตามสายงาน

- ภาพกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน