พันธสัญญา

พันธสัญญากับประชาชน

ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา ภายใต้กรอบ
๑.พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและ ภายใน  ๑๕  วัน ประชาชนสามารถถือเอกสารไปตรวจสอบพร้อม
กรอกข้อความในเอกสาร ขอรับผลที่กองทะเบียนประวัติฯด้วยตนเองได้
๒.ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติ หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนมาก็ได้
อาชญากร
๓. แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ
๑.พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อตรวจสอบหลักฐาน ภายใน  ๑๕  วัน
เกี่ยวกับการแสดงงิ้ว
๒.ส่งบทการแสดงไปตรวจสอบที่สันติบาล
๓.รับผลการตรวจบทแปลจากสันติบาล
๔.แจ้งผลการพิจารณา
๑.พบเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้อง ภายใน ๓๐ นาที
๒.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
๓.ลงรายการต่ออายุในใบสำคัญฯ
๔.ออกใบเสร็จรับเงิน
๕.นายทะเบียนลงนาม
๑.นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและสำเนา ภายใน  ๓๐ นาที
ทะเบียนบ้านมาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒.เขียนคำร้อง
๓.เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายการในใบสำคัญฯ
๔.นายทะเบียนลงนาม
๕.(กรณีย้ายเข้า)ทำบันทึกขอรับเอกสาร
ต้นเรื่องของคนต่างด้าวจากสถานีตำรวจเดิม
๑.พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมภาพถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ภายใน ๓๐ นาที
จำนวน  ๔ รูป
๒.เขียนคำร้อง
๓.เจ้าหน้าที่ประทับตรา
๔.นายทะเบียนลงนาม
๑.นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและใบมรณบัตร ภายใน  ๑  ชั่วโมง หน่วยรับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พบเจ้าหน้าที่ธุรการ คือ งาน ๔ กก. ๑ ตม. สตม.
๒.หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องในใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว
๓. นายทะเบียนลงนาม
๔.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑.เมื่อคนต่างด้าวได้รับราชกิจจาฯให้แปลง ภายใน  ๑  ชั่วโมง หน่วยรับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เป็นสัญชาติไทยได้แล้ว มาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ คือ งาน ๔ กก. ๑ ตม. สตม.
๒.หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องในใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่างด้าว
๓.นายทะเบียนลงนาม
๔.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑.นำหลักฐานใบแจ้งความสูญหายหรือชำรุด ภายใน  ๑ ชั่วโมง
พร้อมถ่ายภาพและสำเนาทะเบียนบ้านพบ
เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อยื่นคำร้องและชำระค่า
ธรรมเนียมตามระเบียบ
๒.เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบเสร็จ สอบปากคำ
ตรวจสอบเอกสารและออกเล่มใบสำคัญ
๓.นายทะเบียนลงนาม
๑.พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมใบสำคัญถิ่นที่อยู่และ ภายใน  ๑ ชั่วโมง หน่วยรับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หนังสือแจ้งนายทะเบียนท้องที่จากสำนักงาน คือ งาน ๔ กก. ๑ ตม. สตม.
ตรวจคนเข้าเมืองแล้วยื่นคำร้องชำระค่าธรรมเนียม
๒.ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้อง
จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓.ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
๔.เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่ให้นายทะเบียนลงนาม
๑.พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมใบสำคัญฯ ภายใน   ๑ วัน ๑.หน่วยรับผิดชอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๒.ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้อง คือ งาน ๔ กก. ๑ ตม. สตม.
จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๒.ถ้าคนต่างด้าวเป็นผู้เยาว์(อายุไม่เกิน ๑๒ ปี)
๓.ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ต้องเพิ่มขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมิอและสอบปากคำ
๔.เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่ ผู้ปกครองพร้อมตรวจสอบหลักฐานยืนยันความ
๕.นายทะเบียนลงนาม ถูกต้องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน
๖.ส่งปลายขั้วไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พันธสัญญากับข้าราชการตำรวจ

ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา ภายใต้กรอบ
๑.ตร.มีหนังสือสั่งการแจ้งหน่วยจัดทำบัญชี ภายใน  ๓  วัน ปีละ ๒ ครั้ง ตามวาระที่ ตร.กำหนด
(สน.,สภ./กก.,บก.,ภจว./บช.,ตร.ภาค)
๑.การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒.คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของหน่วย
จัดทำบัญชีแต่ละระดับประชุมพิจารณา
๓.ผู้มีอำนาจออกคำสั่ง
๑.ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้ง ภายใน  ๑  วัน ตร.พิจารณาปีละ ๑ ครั้ง
ยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา
๒.การแต่งตั้งกรณีร้องขอ และมีความเห็น(บังคับบัญชาในสายงาน ผกก.,ผบก.)
กลับภูมิลำเนา ๒.ผู้บังคับบัญชาระดับ บช.หรือตร.ภาค  มีความเห็น
เสนอ ตร.
๓.คณะกรรมการระดับ ตร.พิจารณา
๔.ตร.ออกคำสั่งแต่งตั้ง
๑.ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ ภายใน  ๑ วัน
เจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจตรวจสอบคุณสมบัติ
๓.การขอเลื่อนยศ และยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
(ชั้นประทวน) ๒.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาและลงนาม
(สน.,สภ./กก.,บก.,ภจว.)เสนอ บช./ตร.ภาค
๓.ผู้มีอำนาจ(ผบช.)ออกคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ
๑.ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ ภายใน  ๑ วัน ปีละ ๒ ครั้ง ตามวาระที่ ตร.กำหนด
เจ้าหน้าที่ธุรการของสถานีตำรวจตรวจสอบคุณสมบัติ
และยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
๔.การขอเลื่อนยศ ๒.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาและลงนาม
(ชั้นสัญญาบัตร) (สน.,สภ./กก.,บก.,ภจว.)
๓.ผู้บังคับบัญชาระดับ บช./ตร.ภาค พิจารณาและ
ลงนามเสนอ ตร.
๔.ตร.(โดยสกพ.)ตรวจสอบและเสนอนายกรัฐมนตรี
ลงนามคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ
๑.ตำรวจมีหนังสือสั่งการแจ้งหน่วยต่าง ๆรวบรวม ภายใน  ๑ วัน ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง
รายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอ
๕.การขอพระราชทานเครื่องราช ภายในกำหนด
อิสริยาภรณ์ ๒.สน.สภ./กก.เสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบ
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึง ตร.
๓.ตร.เสนอเรื่องถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญฯหรือทายาทที่ยื่นเรื่อง ภายใน   ๗  วัน -ตร.มอบอำนาจให้ ผบก.เสนอเรื่องโดยตรงไปยัง
ต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ/ผกก.พร้อมเอกสารที่ กรมบัญชีกลาง
๖.การขอรับบำเหน็จบำนาญ เกี่ยวข้อง -พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการตำรวจ
หรือบำเหน็จตกทอด ๒.หัวหน้าสถานีตำรวจ/ผกก.ลงนามในเอกสารเสนอ พ.ศ. ๒๔๙๔ กำหนดต้องแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
ผบก.
๑.ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอ ภายใน   ๗  วัน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาลงนาม
๗.การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ๒.ผู้มีอำนาจลงนามในบัตร(นครบาลเป็นอำนาจ
ผบช.น.,ตำรวจภูธรเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
๑.ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดกล่าวโทษหรือตั้ง ภายใน   ๓๐  วัน
๘.การดำเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวน
ว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ๒.ถ้าปรากฎมูลความผิดก็ให้ลงทัณฑ์หรือถ้าไม่ผิด
ให้ยุติเรื่อง
๑.ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้น ภายใน    ๖๐  วัน
พลตำรวจถึง จ.ส.ต.ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนิน
๙.การดำเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหา การและพิจารณามีความเห็นในการลงโทษ
ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ๒.ผู้ถูกกล่าวโทษเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นยศ
ด.ต.-นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผบช.เป็นผู้สั่งตั้ง
กรรมการจะต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จตามกฎ กพ.
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
๑.ผู้ถูกลงทัณฑ์ยื่นหนังสือทำเป็นคำชี้แจงเหตุผล ภายใน    ๑๕  วัน
๑๐.การร้องทุกข์กรณีถูกลงทัณฑ์ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
๑๑.การขอให้พนักงานอัยการเป็นทนาย ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้ปรากฎ ภายใน  ๓๐  วัน
แก้ต่างกรณีถูกฟ้องเนื่องจากการปฏิบัติ รายละเอียดและข้อเท็จจริงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่ราชการหรือถูกฟ้องคดีต่อศาล ราชการ
ปกครอง
๑.ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอ ภายใน  ๑ วัน
๑๒.การขอที่พักอาศัย ต้นสังกัด(สน./สภ.)
(กรณีอาคารอิสระของสน./สภ.) ๒.ต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานและจัดลำดับ
๓.คณะกรรมการระดับ สน./สภ.พิจารณาจัดเข้า
ที่พักอาศัย
๑.ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอ ภายใน  ๑ วัน
ต้นสังกัด(สน./สภ.)
๑๓. การขอที่พักอาศัย ๒.ต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชา
(กรณีอาคารส่วนกลาง) (เช่นบก,บช.หรือตร.แล้วแต่กรณีตรวจสอบหลักฐาน
และจัดลำดับ
๓.คณะกรรมการพิจารณาจัดเข้าพักอาศัย
๑.ข้าราชการตำรวจหรือทายาทยื่นคำร้องพร้อม ภายใน   ๓๐  วัน
หลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงระดับ
๑๔.การขอรับเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์ บก./ภ.จว.
ข้าราชการตำรวจ ๒.ผบก.ตรวจสอบหลักฐานแล้วเสนอสก.สกพ.
พิจารณา
๓.คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
๑.ข้าราชการตำรวจประสงค์ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ภายใน  ๑๕  วัน ขั้นตอนจะเร็วขึ้นหากผู้บังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ
ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือบก.เตรียมการจัดหาเงินทดรองไว้ล่วงหน้า
๑๕.การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ตามลำดับชั้นจนถึง บก.หรือภ.จว.พิจารณา
๒.บก./ภ.จว.ตรวจสอบและวางฎีกาไปยังกรมบัญชี
กลางหรือคลังจังหวัด
๓.กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
๔.ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
๑.ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่าเล่าเรียนบุตร ภายใน ๑๕ วัน
ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชา
๑๖.การเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ตามลำดับชั้นพิจารณาจนถึง บก.หรือภ.จว.พิจารณา
๒.บก./ภ.จว.ตรวจสอบและวางฎีกาไปยังกรมบัญชี
กลางหรือคลังจังหวัด
๓.กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
๔.ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
๑.พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ภายใน  ๓๐ วัน
ต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒.เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องเสนอ ผกก.
๑๗.การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงาน ลงนามเสนอ ผบก./ภ.จว.พิจารณา
สอบสวน ๓.บก./ภ.จว.ตรวจสอบและวางฎีกาไปยังกรมบัญชี
กลางหรือคลังจังหวัด
๔.กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
๑.เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมยอดเงินผู้ชำระค่าปรับ ภายใน  ๓๐ วัน
ซึ่งต้องจัดสรรให้ท้องถิ่นร้อยละ ๕๐ เป็นส่วนของ
ตำรวจร้อยละ ๕๐ เสนอ ผกก.ลงนามเอกสาร ลงนาม
๑๘.การเบิกเงินรางวัลจราจร เสนอบก./ภ.จว.พิจารณา
๒.บก./ภ.จว.ตรวจสอบและวางฎีกาไปกรมบัญชีกลาง
หรือคลังจังหวัด
๓.กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
๔.ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
๑.เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลคำพิพากษาของ ภายใน  ๓๐ วัน
ศาลแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจความถูกต้องแล้วลงนาม
ในเอกสาร
๑๙.การเบิกเงินสินบนการพนัน ๒. ผกก.ลงนามในเอกสารเสนอบก./ภ.จว.พิจารณา
๓.บก./ภ.จว.ตรวจสอบและวางฎีกาไปยังกรมบัญชี
กลางหรือคลังจังหวัด
๔.กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
๕.ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
๑.เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลคำพิพากษาของ ภายใน  ๓๐ วัน
ศาลแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจความถูกต้องแล้วลงนาม
ในเอกสาร
๒๐. การเบิกเงินสินบนยาเสพติด ๒. ผกก.ลงนามในเอกสารเสนอบก./ภ.จว.พิจารณา
๓.บก./ภ.จว.ตรวจสอบและวางฎีกาไปยังกรมบัญชี
กลางหรือคลังจังหวัด
๔.กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
๕.ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน
๑.เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมข้อมูลจากนักจิตวิทยา ภายใน  ๓๐ วัน
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจความถูกต้องแล้วลงนาม
๒๑. การเบิกเงินค่าตอบแทน ในเอกสาร
ศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี และคนชรา ๒. ผกก.ลงนามในเอกสารเสนอบก./ภ.จว.พิจารณา
๓.บก./ภ.จว.ตรวจสอบและวางฎีกาไปยังกรมบัญชี
กลางหรือคลังจังหวัด
๔.กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดอนุมัติ
๕.ผบก.อนุมัติจ่ายเงิน

พันธสัญญาของงานสอบสวน

ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา ภายใต้กรอบ
๑.พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันเพื่อเขียนบันทึก ภายใน  ๓๐ นาที นับตั้งแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่รับแจ้ง
ประจำวันเอกสารหาย
๒.พนักงานสอบสวนลงนามในบันทึกประจำวันในข้อ
ที่รับแจ้ง
๑. การแจ้งเอกสารหาย ๓.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันมอบสำเนาบันทึก
ประจำวันให้ผู้แจ้ง
*ประชาชนมีทางเลือกที่สามารถใช้บริการได้ที่
สถานีตำรวจใกล้เคียงที่สะดวก ตู้ยามตำรวจ ที่ทำการ
ตำรวจชุมชนหรือรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ของ
สถานีตำรวจ (ป.วิ อาญา ม. ๑๒๔)
๑.นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดอัตรา ภายใน  ๓๐ นาที นับตั้งแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่รับแจ้ง
เปรียบเทียบปรับ
๒.การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง ๒.ชำระค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบปรับรับใบเสร็จ
และใบอนุญาตขับขี่ (กรณีไม่ต้องบันทึกคะแนน)
*ประชาชนมีทางเลือกที่จะสามารถใช้บริการชำระ
ค่าปรับทางไปรษณีย์
๑.ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันต่อพนักงาน ภายใน  ๓๐ นาที วัน เวลาราชการ
สอบสวน
๓.การสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ๒.เมื่อหัวหน้าสถานีพิจารณาแล้วมีความเห็นอนุญาต
๓.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันสำเนาบันทึกประจำวันให้
นายตำรวจสัญญาบัตรรับรองสำเนาถูกต้องมอบให้
กับผู้แจ้ง
๑.พนักงานสอบสวนเวรเจ้าของคดีหรือร้อยเวร ภายใน  ๑  ชั่วโมง
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.การขอถอนคำร้องทุกข์ ๒.พนักงานสอบสวนตรวจสอบคดีและอธิบายขั้นตอน
การดำเนินคดี
๓.บันทึกปากคำและลงลายมือชื่อในสมุดบัญชียึดและ
รักษาทรัพย์
(กรณียึดของกลาง)ลงบันทึกประจำวัน บันทึกการถอน
คำร้องทุกข์ คดีความผิดอันยอมความได้
๑.พนักงานสอบสวนซักถามรายละเอียดข้อเท็จจริง ภายใน  ๑ ชั่วโมง
๕.การแจ้งความเป็นหลักฐาน และตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง อธิบาย
กรณีไม่เกี่ยวกับคดี ข้อกฎหมาย
๒.ลงบันทึกประจำวัน
๑.ผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนำหลักประกัน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๑.พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนพิมพ์ลายนิ้ว
ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน นับแต่เวลาที่ยื่น มือผู้ต้องหาแล้ว
หรือเจ้าพนักงานตำรวจ คำร้องต่อพนักงาน ๒.หลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกันครบถ้วน
๒.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน สอบสวนหรือ ๓.หลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันครบถ้วน
๖.การขอประกันตัวผู้ต้องหา ๓.บันทึกสัญญาประกันและมีความเห็นควรหรือไม่ควร เจ้าพนักงานตำรวจ ๔.พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยคำร้องยกเว้น
อนุญาตให้ประกัน กรณีเหตุจำเป็น ๔.๑คดีความผิดต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี
๔.ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกัน ไม่อาจสั่งปล่อย รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทน
๕.กรณีที่อนุญาตให้ออกหลักฐานรับหลักประกันและ ชั่วคราวได้ให้พิจารณา ๔.๒คดีความผิดความมั่นคงของรํบภายในราชอาณาจักร
สัญญาประกันคู่ฉบับมอบให้นายประกัน ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔.๓คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
๖.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันทำการบันทึกประจำวัน ๒๔ ชั่วโมงนับแต่เวลา
เพื่อปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัวผู้ต้องหา ที่ยื่นคำร้องขอปล่อย
ตัวชั่วคราว
๑.นำหลักฐานรับประกันตัวผู้ต้องหาพบพนักงาน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ๑.หลักทรัพย์ที่เก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจ
สอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี ในวันเวลาราชการนับ ๒.พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยคืนหลักทรัพย์
๒.พนักงานสอบสวนหรือจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี แต่เวลาที่ยื่นหลักฐาน ประกัน
๗.การคืนหลักทรัพย์ที่นำมา ตรวจสอบและบันทึกผลคดีถึงที่สุดหรือบันทึกเหตุที่ ประกันตัวผู้ต้องหาต่อ ๑.หลักทรัพย์ไม่ได้เก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจ
ประกันผู้ต้องหา ถอนคดีได้ พนักงานสอบสวน ๒.พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยคืนหลักประกัน
๓.พนักงานสอบสวนมีความเห็นให้ถอนสัญญาประกัน ภายใน ๑ วันทำการ
๔.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันและ นับแต่วันยื่นหลักฐาน
มอบหลักทรัพย์คืนให้นายประกัน ประกันตัวผู้ต้องหาต่อ
พนักงานสอบสวน
ภายใน ๑ วัน
๑.พนักงานสอบสวนทำบันทึกนำรถไปตรวจสภาพ ภายใน  ๑  วัน
๘.การตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร ๒.นำรถไปตรวจสภาพที่กองบังคับการจราจร
*หรือผู้ชำนาญการอื่นแต่ต้องสอบสวนให้ปรากฎ
ความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นไว้ด้วย
๑.นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน  ๑ ชั่วโมง
พบพนักงานสอบสวน
๙.การคืนของกลางกรณีศาลมีคำพิพากษา ๒.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานและพิจารณา
หรือคำสั่งถึงที่สุดไม่ริบหรือพนักงาน มีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งคืนของกลาง
อัยการแจ้งให้คืน ๓.ลงบันทึกประจำวันคืนของกลางและลงลายมือชื่อ
รับในสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์
๑๐.การแจ้งความคืบหน้าของคดี -พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้เสียหาย ภายใน ๑ เดือนจนกว่า
การสอบสวนจะเสร็จสิ้น
๑๑.การแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหา -เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นผู้แจ้งหรือ ภายใน  ๒๔ ชั่วโมง
ไว้วางใจทราบการจับกุมเมื่อผู้ถูกจับร้องขอ ประสานงานตำรวจท้องที่ ที่ญาติ หรือบุคคลที่
ผู้ต้องหาไว้วางใจมีภถูมิลำเนาอยู่เป็นผู้แจ้ง

พันธสัญญาของงานป้องกันปราบปราม

ประเภทของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ พันธะสัญญา ภายใต้กรอบ
องค์ประกอบในการบริหารงานสายตรวจควรประกอบ สถานีจะมีองค์ประกอบ -ตามสภาพความพร้อมของแต่ละสถานี
ด้วย ในการบริหารงาน -ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ ตร.กำหนดไว้
-ห้องปฏิบัติการสายตรวจ ป้องกันปราบปราม
-ข้อมูลในการวางแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อาชญากรรมอย่าง
-เครื่องมือสื่อสาร ครบถ้วน
๑.การบริหารงานสายตรวจ -แผนเผชิญเหตุ
-แผนที่สถานภาพอาชญากรรม
-ตำรวจสายตรวจที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี
-ความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร
-ผู้บังคับบัญชาอำนวยการในพื้นที่
-การแบ่งเขตการตรวจ สถานีมีความพร้อมใน -ขนาดของพื้นที่
๒.ความพร้อมในการป้องกันปราบปราม -การจัดประเภทสายตรวจ การป้องกันปราบปราม -กำลังฝ่ายป้องกันปราบปรามของสถานี
-การประกอบกำลังออกปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน -ความเหมาะสมต่อสถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่
ตลอด ๒๔ ชม.โดยแบ่ง
พื้นที่การตรวจเป็น ๔
เขตตรวจแต่ละเขตมี
ตำรวจสายตรวจจำนวน
๔ นายนอกจากนั้นยังมี
สายตรวจรถยนต์และ
สายตรวจเดินเท้า
จำนวน ๖ นายและอาสา
สมัครสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมปฏิบัติ
ร่วมด้วย
-เมื่อมีการแจ้งเหตุร้ายหรือขอรับบริการตำรวจสายตรวจ -เจ้าหนาที่ตำรวจไป วิธีคำนวณเวลา
๓.การระงับเหตุ/ให้บริการ ในพื้นที่ต้องรีบเดินทางไประงับเหตุและให้บริการ ระงับเหตุหรือให้บริการ ๑.เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้แจ้งติดต่อแจ้งเหตุหรือขอรับ
ตามที่ได้รับแจ้งภายใน บริการมายังตำรวจ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังจุด
เวลา ๕ นาที เกิดเหตุหรือจุดที่ให้บริการ
๒.ช่วงเวลาที่ต้องคำนึง ก.ช่วงเวลาการรับแจ้งเหตุขณะที่
ผู้แจ้งติดต่อกับพนักงานโทรศัพท์ครั้งแรก ข.ช่วงเวลาที่
พนักงานรับโทรศัพท์ส่งข้อมูลการรับแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่
ตำรวจสายตรวจ(พนักงานโทรศัพท์แจ้งไปยังพนักงาน
วิทยุแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ค.ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่
ตำรวจสายตรวจเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุหรือจุดที่ให้บริการ